sklep [na] zachodniastrona [kropeczka] pl 0 szt. | 0.00 Idź do kasy

Regulamin

ZachodniaStrona.pl to sklep z odzieżą oparty o API platformy Selino.pl. Strona ZachodniaStrona.pl korzysta z Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API) dostarczonego przez firmę Selino.pl s.c., w celu zaprezentowania oferty sklepu zachodnia.selino.pl. Administrator strony ZachodniaStrona.pl nie bierze odpowiedzialności za funkcjonowanie Interfejsu Programistycznego Aplikacji (API). Firma Selino.pl s.c. jest odpowiedzialna za produkcję, wysyłkę, płatności oraz reklamację produktów.

Regulamin serwisu Selino.pl


Sklep internetowy działający pod adresem http://zachodnia.selino.pl/ prowadzony jest przez: Szymona Frieske, działającego pod firmą Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań, NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769. Adres korespondencyjny: Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=79ef16f7-f7d2-458e-935c-668ede772b6b - zwany dalej w treści regulaminu Sprzedawcą.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej dostępnej pod adresem www.selino.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.selino.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Strony związane są wersją Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w Regulaminie nie kształtują praw konsumenta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy sklepowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
Poprawne korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- przeglądarki internetowe : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza, Internet Explorer 8.0 lub nowsza, Opera, Google Chrome
- optymalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

§ 2 Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Nabywcą towarów jak i usług może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy.
Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

Do usług świadczonych drogą elektroniczną nalezą również:

 1. Tworzenie przez użytkowników własnych sklepów internetowych na platformie sklepowej Selino.pl
 2. Zamieszczanie projektów graficznych we własnych sklepach internetowych na platformie sklepowej Selino.pl
 3. Zawieranie przez użytkowników umów sprzedaży produktów dostępnych w ich własnych sklepach internetowych utworzonych na platformie sklepowej Selino.pl

§ 3 Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.selino.pl, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia.
Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest rejestracja. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia,
2) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3) wybranej metody płatności.
Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze.
W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny adres e-mail) w ciągu 14 dni zostanie ono anulowane.
Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 1. przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
 2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem oraz Użytkownikiem,
 3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta oraz Użytkownika przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Użytkownik oraz Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sprzedawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika czy Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:

 1. Użytkownik lub Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Selino.pl,
 2. Użytkownik zamieszcza na platformie sklepowej Selino.pl treści bezprawne,
 3. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem platformy sklepowej Selino.pl,
 4. Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 90 dni.

§ 4 Metody płatności i dostawa

Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
1) za pobraniem - gotówką przy odbiorze towaru od doręczyciela,
2) przedpłata przelewem na numer konta bankowego 28 1140 2004 0000 3402 7787 3914
3) przedpłata szybkim przelewem (m.in. MultiTransfer - MultiBank, mTransfer - mBank, Przelew24 - BZWBK, Płacę z Inteligo, Płać z BPH, Płać z PKO BP, Płać z ING oraz inne) oraz kartą kredytową/płatniczą.
Zamówienie jest realizowane po wpływie podanej w potwierdzeniu zamówienia kwoty na konto. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Realizacja zamówienia może trwać maksymalnie 7 dni roboczych (zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy).
Termin przygotowania zamówienia do wysyłki przeważnie oscyluje pomiędzy 1 a 2 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. W miesiącu grudzień każdego roku z okazji przypadających Świąt możliwe są opóźnienia w przygotowaniu zamówień nawet do 10 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar wysyłamy w przeciągu jednego dnia roboczego. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta ma on prawo sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, należy spisać protokół szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez doręczyciela i Klienta. Po sporządzeniu protokołu należy przesłać informację o zaistniałej sytuacji możliwie jak najszybciej na adres e-mail [email protected] .Sporządzenie protokołu przyspieszy i ułatwi proces reklamacji szkody transportowej. Zgodnie z art. 76 prawa przewozowego: Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
Koszt przesyłki w przypadku przedpłaty wynosi 8.9 zł przy wyborze Poczty Polskiej (UWAGA: wysyłka pocztą polską możliwa jest tylko w przypadku 1 koszulki) oraz 16 zł przy wyborze przesyłki kurierskiej oraz 20 zł w przypadku przesyłki za pobraniem.

§ 5 Kupony rabatowe

Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy).
Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia klient otrzymuje procentową zniżkę opisaną na kuponie.
Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami w Selino.pl

§ 6 Procedury reklamacji i odstąpienia od umowy

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową towaru zakupionego przez tego konsumenta na warunkach określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, to jest w okresie dwóch lat od daty sprzedaży. Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o niezgodności towaru z umową nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od daty stwierdzenia w/w niezgodności, pod rygorem utraty prawa do reklamacji.
Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań lub drogą e-mailową pod adres: [email protected] korzystając ze specjalnie przygotowanego oświadczenia, które można pobrać pod adresami: http://www.selino.pl/oswiadczenie.doc (w formie DOC) lub http://www.selino.pl/oswiadczenie.pdf (w formie PDF).

Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać drogą e-mailową na adres: [email protected]
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy:
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, którego przykładowy wzór można znaleźć pod regulaminem - w terminie 14 dni, wysyłając je na adres Sprzedawcy. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

1) świadczenia usług rozpoczętych za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier hazardowych.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na adres: Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni.
Koszt przesyłki do klienta, jak i przesyłki zwrotnej od Klienta do Sprzedawcy, pokrywa Sprzedawca i właściwą kwotę przekaże Klientowi na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym w terminie 7 dni.
Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
W wypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta przedsiębiorca poświadczy na piśmie otrzymany zwrot świadczenia.
Akceptując Regulamin Klient potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.

Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.) zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. art 38. punkt 3.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań, NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769.
Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego i Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
Dane osobowe Klienta chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. Sklep przetwarza wyłącznie dane konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna, sprzedaży towarów i usług.
Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
Baza Klientów, zgodnie z obowiązującym prawem, została zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych i widnieje w rejestrze tej instytucji.

§ 8 Zakaz publikowania przez użytkowników treści bezprawnych

Całkowicie zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika na platformie sprzedażowej Selino.pl bezprawnych treści, między innymi:

 1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 2. projektów graficznych, do których nie mają praw autorskich (w tym również logotypów czy sloganów słownych objętych prawami autorskimi),
 3. naruszających prawa osób trzecich,
 4. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
 5. obrażających uczucia innych osób (aspekty religijne, przemocy, rasizmu czy nazizmu),
 6. treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
 7. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie wyraziły zgody.

§ 9 Tworzenie i zarządzanie własnym sklepem

Tworzenie własnego sklepu, o którym mowa w § 2 polega na nadaniu własnej nazwy oraz wyborze domeny internetowej, pod której adresem będzie występowała np. WlasnaNazwa.selino.pl
Każdy nowy sklep widoczny jest dla innych przeglądających podstrony platformy sklepowej Selino.pl w momencie pojawienia się pierwszego towaru w założonym sklepie.
Jeden użytkownik może stworzyć tylko jeden własny sklep. W sklepie można zamieścić dowolną górną grafikę, logotyp sklepu oraz opis pod warunkiem, że nie narusza on zasad Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Niezbędne jest wybranie przez Użytkownika przynajmniej jednej kategorii, pod którą będzie wyświetlany dany Sklep na platformie sklepowej Selino.pl.
Własny produkt tworzy się wybierając spośród dostępnego asortymentu w kreatorze, naniesienie własnego wzoru graficznego i/lub słownego na dany produkt, nadanie mu nazwy oraz ustalenie ceny, za jaką dany produkt ma być oferowany do sprzedaży w sklepie użytkownika, a także ustalenie marży.
Sklep bez wstawionych produktów może być usunięty przez Usługodawcę po upływie 30 dni od jego założenia.
Ceny produktów zamieszonych przez Użytkowników zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia sklepu użytkownika bez podania przyczyny.

§ 10 Wypłaty zgromadzonych środków finansowych

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia finansowego za uzyskaną sprzedaż swoich projektów graficznych jest spełnienie następujących warunków:

 1. poprawne wypełnienie danych do wypłaty,
 2. dokonanie wyboru formy rozliczenia (osoba fizyczna czy firma),
 3. złożenie na platformie selino.pl oświadczenia o przeniesieniu na rzecz Usługodawcy praw do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego w serwisie internetowym,
 4. prawidłowe wystawienie przez Użytkownika, prowadzącego działalność gospodarczą, faktury oraz dostarczenie jej w postaci eleketronicznej na adres [email protected],
 5. złożenie przez Użytkownika dyspozycji wypłaty.

Termin wypłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, co wymagane jest, aby pokrywało się ze złożeniem dyspozycji wypłaty. Honorarium, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, nie prowadzącego działalności gospodarczej, zostanie wypłacone w kwocie brutto, umniejszonej o podatek dochodowy, który zostanie odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego przez Sprzedawcę. Honorarium będzie wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w panelu zarządzania. W razie powzięcia przez Sprzedawcę wątpliwości co do zasadności wypłaty honorarium, może on wstrzymać się z jego realizacją i wezwać Użytkownika do złożenia stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w zakreślonym wyżej terminie poczytuje się za cofnięcie przez Użytkownika żądania wypłaty wynagrodzenia.

§ 11 Prawa własności intelektualnej

Użytkownik poprzez zamieszczenie na platformie sklepowej Selino.pl projektów graficznych lub słowno-graficznych, oświadcza, że:
1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych lub graficzno-słownych, które zamieścił na platformie sklepowej Selino.pl lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji,
2. wzory graficzne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie sklepowej Selino.pl stanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
3. wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na platformie sklepowej Selino.pl nie naruszają praw osób trzecich.
Użytkownik poprzez zamieszczenie na platformie sklepowej Selino.pl projektów z umieszczonym na nim wzorem graficznym i słowno-graficznym udziela Usługodawcy niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów, zamieszczonych na wszelkich produktach oferowanych przez niego na platformie sklepowej Selino.pl (licencja) na następujących polach eksploatacji:
1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej- publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej, zostaje udzielona na czas nieograniczony i wygasa z chwilą usunięcia konta użytkownika na platformie sklepowej Selino.pl. Zasady naliczania i wypłaty wynagrodzenia za udzielenie przez Użytkownika licencji na rzecz Sprzedawcy, regulują postanowienia § 10 niniejszego regulaminu.

§ 12 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Gotowy produkt może różnić się od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków może ulec zmianie. Projekty produktów są tylko poglądowe i platforma Selino.pl nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (druk wykonywany jest w trybie kolorów CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sprzedawca dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji.
Sprzedawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania, pod względem technicznym, platformy sklepowej Selino.pl
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu bez podawania przyczyny.
O zamiarze zmiany regulaminu Sprzedawca zawiadamia Użytkownika przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania informacji o tej zmianie oraz wysłaniu nowego regulaminu na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
Jeżeli Sprzedawca otrzyma od Użytkownika, w ciągu 7 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie konta użytkownika).
Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej platformy sklepowej Selino.pl, której właścicielem jest Selino.pl s.c., ul. Naramowicka 266 C, 61-601 Poznań, NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769 (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować na adres: [email protected]

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na używanie plików cookies (głównie w celach statystycznych).
Poczekaj na załadowanie elementów
Opinie o ZachodniaStrona.pl
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.

Idź do koszyka Kontynuuj zakupy
Śledź nas na Facebooku! Zapraszamy na nasz fanpage gdzie znajdziesz zawsze świeże informacje, kody rabatowe oraz informacje o promocjach i nowościach.